Amazon Alexa – Echo Photos

This spot is one of a series of tips-n-tricks pieces for Amazon Echo.

Client: Amazon Alexa
Production: Bodega